Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Sözleşmeli Personel Alım İlanı

TARIMSAL EKONOMİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜ MÜDÜRÜLÜĞÜ PERSONEL ALIM İLANI BİLİŞİM PERSONELİ (PROGRAMCI)

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnamenin değişik 14 ncü maddesi uyarınca Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitü Müdürlüğü'nde sözleşmeli olarak istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere, söz konusu esasların Ek Madde-2/c fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanda 1 adet personel alımı yapılacaktır.

Alınacak Personelin

Kadro Unvanları Sayısı

1- Programcı 1

BAŞVURU İÇİN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR A- GENEL ŞARTLAR

İlan edilen pozisyonlara başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,

b) Erkek adayların askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

c) Yapılacak inceleme sonunda başvurulan pozisyona uygun olmalarına engel bir durumu bulunmamak,

e) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak, (Kamu hizmetine ilk defa başlayacak olup yerleştirmeye hak kazanan adaylardan sağlık kurulu raporu istenir.)

B- ÖZEL ŞARTLAR

PROGRAMCI

1- En az ön lisans düzeyinde yüksek öğrenimi olmak. (Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama ön lisans programlarının birinden veya Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.)

2- Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, Bilişim Personeli (Programcı) olarak 657 sayılı kanuna tabi kadrolu veya aynı kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK' ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SSK' na tabi özel kesimde bilişim personeli (programcı) olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.

3- 2011 yılında ilk defa işe alınacaklarda Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az (D) düzeyinde İngilizce bilgisi aranır. Ancak, yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan fakülte, yüksekokul ve bilgisayar programcılığı alanında meslek yüksekokulu mezunu olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde dilinde yüksek lisans veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde "Test of English as a Foreign Language" (TOEFL) sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya "International English Language Testing System" (IELTS) sınavından en az 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.

4- Yabancı Dil Sınav Sonuçları (5) yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden sınava girmeyenlerin yabancı dil bilgi düzeyi (D) düzeyi olarak kabul edilir.

5- 2010 yılına ait Kamu Personeli Seçme Sınavından geçerli puana (KPSS P3 ve KPSS 93) sahip olmak.

6- .NET platformunda aşağıdaki maddelerde belirtilen teknolojileri kullanarak uygulama geliştirmiş olmak,

7- XML, XSLT, XSD konularında tecrübe sahibi olmak,

8- UML tecrübesine sahip olmak,

9- Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında uzman, dizayn desenlerini etkin olarak kullanabilmek,

10- MS SQL veritabanları ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL bilgisi, tercihan T-SQL bilgisine sahip olmak,

11- Uygulama geliştirme ortamlarını (.NET) kullanmış olmak,

12- DHTML ve XHTML, CSS, JAVASCRIPT, AJAX kullanarak web2.0 projesi gerçekleştirmiş olmak,

13- WEB servis ve entegrasyon konularında tecrübeli olmak,

14- WEB FRAMEWORK tasarım ve bu tasarımı hayata geçirme konusunda tecrübe sahibi olmak,

15- SQL ve Veritabanı tablo tasarım tecrübesine sahip olmak,

16- Uygulama güvenliği (.NET, web sunucu) konusunda tecrübe sahibi olmak,

17- MCPD (Microsoft Certified Professional Developer) - Windows Developer 4 sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir, (Sertifika Adı: Designing and Developing Windows Appications Using Microsoft. NET Framework 4)

18- MCPD (Microsoft Certified Professional Developer) - WEB Developer 4 sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir, (Sertifika Adı: Designing and Developing Web Appications Using Microsoft. NET Framework 4)

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Başvuru süresi bu personel alım ilanının ulusal bir gazetedeki ilk yayınlanma tarihinden itibaren 15 gündür ve 15. günden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuruda bulunacak adayların, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı' nın internet sitesinden (http://www.tarim. gov.tr) temin edilecek "İş Başvuru Formu"nu ve aşağıda sayılan diğer belgeleri, kurumun (Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitü Müdürlüğü, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kampusü Eskişehir Yolu 9. Km Lodumlu / ANKARA) adresine mesai saatleri (09:00-18:00) içerisinde elden ulaştırmaları gerekmektedir. Posta ve kargo ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Başvuru sırasında aşağıda listelenen belgelerin teslimi zorunludur. (Nüfus cüzdanı, mezuniyet belgesi, KPSS sonuç belgesi ve dil sınavı sonuç belgelerinin asılları başvuru esnasında ibraz edilecektir.

a) İş Başvuru Formu (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı internet sitesinden (http://www.tarim. gov.tr, Duyurular bölümü) temin edilecek ve başvuru sahibi tarafından doldurulacak ve imzalanacaktır.)

b) Nüfus cüzdan örneği, (T.C. Kimlik No'lu)

c) Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi, ç) İkametgâh belgesi,

d) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

e) KPSS sonuç belgesi (P3 veya P93 türü puanları içeren),

f) KPDS Sonuç belgesi veya TOEFL, IELTS vb. dil sınavları sonuç belgesi

g) Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı bulunmadığına dair belge, (Resmi kurumlar için Son 30 gün içerisinde alınmış olmalıdır)

h) 4 adet vesikalık fotoğraf (son altı ayda çekilmiş, 4.5x6 cm.)

i) Özgeçmiş

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI:

Şartları uyan adaylardan 2010 yılı KPSS puan sırasına göre, ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı kadar aday Değerlendirme Komisyonu'nca sözlü sınava tabi tutulacaktır. Sözlü sınava katılacak adayların listesi ile sınav tarihi, yeri ve saati bu ilana son başvuru tarihinden itibaren en geç 3 işgünü içerisinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı internet sitesinden (http ://www.tarim. gov.tr, Duyurular bölümü) ve/veya Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü internet sitesinden (http://www.aeri.org.tr) duyurulacaktır.

Sözlü sınav notu 70 (yetmiş) puan ve üzerinde olan adaylar başarılı sayılacak ve bu adaylar en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanarak 1 asil ve 2 yedek aday belirlenecektir.

Sözlü sınav sonuçları, sınav tarihinden sonraki en geç 3 işgünü içerisinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı internet sitesinden (http://www.tarim. gov.tr, Duyurular bölümü) ve/veya Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü internet sitesinden (http://www.aeri.org.tr) duyurulacaktır. Sonuçların yayınlama tarihi aynı zamanda tebligat tarihi olarak kabul edilecektir.

Yerleştirmeye hak kazanan asil adayın, başvuru esnasında belirttiği adresine posta yolu ile yazılı olarak göreve başlama çağrısı yapılacaktır. Yerleştirmeye hak kazanan asil adayın sonuçların ilanından yani tebligat tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne şahsen ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte başvuruda bulunması gerekmektedir. Bu süre içerisinde başvuru yapmayan asil aday bu ilanda belirtilen sözleşmeli personel kadrosuna (1 adet bilişim personeli - (programcı)] yerleştirme hakkını kaybedecektir.

Asil adayın yerleştirme hakkını kaybetmesi durumunda sırası ile 1. ve 2. yedek adaylar için 5'er günlük başvuru süreleri bulunacaktır (1. yedek adayın başvuru süresi dolmadan 2. yedek aday başvuramayacaktır). Yerleştirmeye hak kazanmaları durumunda 1. ve 2. yedek adayların da kendileri için belirtilen sürede, şahsen ve aşağıda istenen belgelerle birlikte Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne başvuruda bulunması gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde başvuru yapmayan adaylar bu ilanda belirtilen sözleşmeli personel kadrosuna (1 adet bilişim personeli (programcı)] yerleştirme hakkını kaybedecektir.

ATAMASI YAPILACAKLARDAN İSTENİLECEK BELGELER

1- Sağlık Kurul Raporu, (Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış, yeni tarihli)

2- Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı ve Noter Tasdikli Sureti,

ÜCRETİ

1- )a-2010 yılında çalışıp 2011 yılında da çalışacak personelden ÖSYM Başkanlığınca yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi (KPDS) katılarak (D-A) düzeyinde İngilizce bildiğini belgeleyenler için ücret tavanı yabancı dil bilgisi ve mesleki tecrübesine göre, İngilizce bilmeyenler için ise mesleki tecrübesine göre (D) düzeyinde İngilizce bilenler için,

b)Nitelikleri başlıklı (B) bölümünün 3 ve 4 ncü maddelerinde sayılanlara mesleki tecrübesine göre (D) düzeyinde İngilizce bilenler için, aşağıda öngörüldüğü şekilde belirlenir.

2- )Yıl içerisinde tecrübe süresi ve dil seviye düzeyi ile ilgili nitelikleri değişenlerin ücretleri sözleşme hükümleri veya genel hükümler çerçevesinde sözleşmeleri feshedilmek ve yeni sözleşme yapılmak suretiyle, saptanmasındaki usule göre yeni niteliği dikkate alınarak belirlenebilir.

3- )Bilgisayar Mühendislerinin ücretlerine, mesleki tecrübesi 5 yıldan fazla ve A-B düzeyinde İngilizce dilbilgisi düzeyi olanlar için belirlenen tavan ücretin % 20' si oranında ayrıca ilave yapılır.

Mesleki Tecrübesi İngilizce Düzeyi Aylık Brüt Ücret Tavanı (TL) 2011/I
5 Yıldan Fazla A-B 2.085,77
C 2.010,20
D 1.998,61
3-5 Yıl A-B 1.998,61
C 1.904,14
D 1.872,68
1-3 Yıl A-B 1.809,58
C 1.733,85
D 1.691,62
0-1 Yıl A-B 1.567,64
C 1.482,44
D 1.439,85

Not: Kurum belirlenen sözleşme ücretlerinin altında ödeme yapmaya yetkilidir.

C- POZİSYON : Yukarıda belirtilen koşullarda toplam (1) adet pozisyon 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Kararnamenin 14.ncü maddesi uyarınca uygun bulunmuştur.

BAŞVURU ADRESLERİ VE İRTİBAT TELEFONLARI:

1- Başvuruların Yapılacağı Adres : Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitü Müdürlüğü Eskişehir Yolu 9.Km Lodumlu / ANKARA

2- Telefon Numarası : 0 (312) 287 58 07 - 287 58 33 (1322-1353-1351-1335-1355)

TARIMSAL EKONOMİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

Kurumunuzda, sözleşmeli Programcı olarak çalışmak istiyorum. Gereğini arz ederim /.. ../2011

İMZA

Adı Soyadı : .............

Doğum Yeri ve Yılı :

T.C.Kimlik No : ......

Tel (Ev) : 0 (.......... )

Tel (Cep) : 0 (......... )

e-posta : ...................

YAZIŞMA ADRESİ :

EKLER:

1) Nüfus cüzdan örneği, (T.C. Kimlik No'lu)

2) Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi,

3) İkametgâh belgesi,

4) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

5) KPSS sonuç belgesi (P3 veya P93 türü puanları içeren),

6) KPDS Sonuç belgesi veya TOEFL, IELTS vb. dil sınavları sonuç belgesi

7) Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı bulunmadığına dair belge, (Resmi kurumlar için Son 30 gün içerisinde alınmış olmalıdır)

8) 4 adet vesikalık fotoğraf (son altı ayda çekilmiş, 4.5x6 cm.)

9) Özgeçmiş

Yorumlar