Kayseri Koyunabdal Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı

KAYSERİ İLİ

BÜNYAN İLÇESİ

KOYUNABDAL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

Koyunabdal Belediye Başkanlığına İlk Defa Atanacak İtfaiye Eri Alım İlanı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) fıkrasındaki şartları ve 21 Ekim 2006 tarih ve 26326 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15. maddesindeki ve 11 Nisan 2007 tarih ve 26490 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1 ve 2. maddelerindeki atanma şartlarına göre boş İtfaiye Eri kadrolarına sözlü sınav ile alım yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI:

1- Türk Vatandaşı olmak,

2- Sınavın yapıldığı tarih itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak,

3- KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) 2010 sınavlarına girmiş, 65 ve üzeri puanı almış olmak,

4- Aşağıdaki tabloda belirtilen kadrolara uygun olarak, Lise veya Lise Dengi Meslek okulu mezunu olmak,

5- Askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak,

6- Erkeklerde boy en az 1.67 metre, kadınlarda boy en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metre den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak (Boy ve kilo tespiti sınav komisyonu tarafından yapılacaktır.)

7- Kalıcı ve bulaşıcı hastalığı olmamak, İtfaiye Eri görevini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bir özrü bulunmamak,

8- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

9- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde halen çalışıyor olmamak, Herhangi bir kamu veya özel kuruluşa karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak,

10- Ağır hapis veya 1yıldan fazla hapis cezası ile veya yüz kızartıcı bir suç ile hüküm giymemiş olmak,

Belediyemize başvuran adaylar KPSS başarı puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak alınacak boş kadro sayısının 3 katı oranında aday dayanıklılık ve sözlü sınava çağrılacak olup, sınava çağrılan adayların listesi Başkanlığımız (www.koyunabdal.bel.tr) internet sitesinden yayınlanacaktır.

ALIM YAPILACAK BOŞ KADROLAR :

SINIFI ÜNVANI DERECESİ ADEDİ CİNSİYETİ EĞİTİM DURUMU
GİH İTFAİYE ERİ 10 1 E-K LİSE VE DENGİ
TOPLAM 1

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:

Başvuru süresi 11.04.2011 tarihinde başlayacak ve 11.04.2011 günü mesai bitiminde sona erecektir. Başvurular; Koyunabdal Belediye Başkanlığı ( Hizmet Binası) Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER:

1- Aday tarafından doldurulacak olan Başvuru Formu ( Boş Başvuru Formu örneği kurumdan temin edilecek veya www.koyunabdalbel.tr adresinden indirilecektir),

2- KPSS Sonuç Belgesi örneği ,

3- Nüfus Cüzdanı fotokopisi ( T.C. Vatandaşlık No’su olan),

4- Öğrenim durumlarını gösterir belge fotokopisi,

5- 2 adet yeni vesikalık fotoğraf ( 1 adedi Başvuru Formu’na yapıştırılacaktır).

DEĞERLENDİRME:

Sınav Komisyonunca yapılacak olan sözlü sınavda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır.Sözlü sınavdan 70 puanın altında alan adaylar başarısız sayılacaktır. Sözlü sınavdan 70 ve üzeri puan alan adayların sözlü sınav puanı ve KPSS puanı toplanıp ikiye bölünerek başarı puanı bulunur.En yüksek başarı puanından başlayarak atama yapılacak sayı kadar asil ve yarısı kadar yedek aday ilan edilecektir.Asil adaylardan göreve başlamayanların yerine sırasıyla yedek adaylardan atama yapılacaktır.

SINAV YERİ VE ZAMANI

Sınav Koyunabdal Belediye Başkanlığı Hizmet Binasında 29.04.2011 Cuma günü saat: 10:30’da sözlü sınav komisyonu huzurunda dayanıklılık ve mülakata tabi tutulacaklardır.

Sınava çağrılan adayların, boy ve kilo tespitleri sözlü sınava girmeden önce sınav komisyonu huzurunda yapılacak olup, yönetmelikte belirtilen kritere uymayan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

SINAV KONULARI:

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

d) Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuat’tan oluşacaktır.

Sınav sonuçları (www.koyunabdalbel.tr) adresinden duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir. 01.04.2011

Yorumlar