Kahramanmaraş Söğütlü Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı

T.C. KAHRAMANMARAŞ İLİ ELBİSTAN İLÇESİ

SÖĞÜTLÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İTFAİYE ERİ ALIM İLANI

Kahramanmaraş ili Elbistan İlçesi Söğütlü Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye yönetmeliğinin 15. 16. ve 17. maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde;

Belediyemizde Münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, adeti, KPSS taban puanı ve türü belirtilen İtfaiye Eri kadrolarına, lise ve dengi okul için 2010 yılı Kamu personeli seçme sınavına (KPSS) girmiş ve Belediyemiz sınav komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puanı alıp Belediyemize müracaat eden adaylar arasında en yüksek puandan başlamak üzere kadro ve öğrenim durumları itibarıyla ilan edilen sayıların 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağrılacaktır.

ALIMI YAPILACAK BOŞ PERSONEL KADROLARI :

Sınıfı Kadro Unvanı Derecesi Adedi Cinsiyeti Taban Puan KPSS Puan Türü Eğitim Durumu
G.İ.H İtfaiye Eri 11 2 E / K 60 KPSS2010 Lise veya dengi okul mezunu olmak

TOPLAM : 2 Adet İtfaiye Eri

BAŞVURU ŞARTLARI :

1. Türk Vatandaşı olmak.

2. İtfaiye eri sınavının yapılacağı 25.04.2011 tarihi itibarı ile 30 yaşını doldurmamış olmak.

3. Erkek adayların askerlik ile ilişkisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş ve tecilli olmak.

4. Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayaklı olmak kaydı ile erkeklerde en az 1.67 m, boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla kısmı ile kilosu arasında ( +, - ) 10 kg dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri kurumumuz tarafından yapılacaktır.

5. Sağlık açısından kapalı mekan , dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak, kaydıyla İtfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.

6. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM ) tarafından yapılan 2010 yılı kamu personeli seçme sınavına ( KPSS ) girmiş ve belirtilen puan türleri itibarıyla 100 tam puan üzerinde en az yukarıdaki tabloda belirtilen puanı almış olmak.

7. Görevini devamlı yapmasına engel olacak bir engeli bulunmamak.

8. 5237 Sayılı Türk Ceza kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile ; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl ve daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık dolandırıcılık, sahtecilik,güveni kötüye kullanma, hileli iflas, İhaleye fesat karıştırma, mal varlığı değerlerini saklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ :

Başvuru süresi 22.04.2010 Cuma günü saat 08:30 da başlayıp aynı gün Saat 16:00 da sona erecektir.

Başvurular Söğütlü Belediyesi Hizmet binasında Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacak olup, posta ve e-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU SÜRESİNDE İSTENECEK BELGELER

Aday tarafından doldurulacak olan iş talep formu Belediyemiz yazı işleri Müdürlüğünden Temin edilecektir.

KPSS Sonuç belgesinin aslı veya onaylı sureti.

T.C Kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi

Öğrenim durumlarını gösterir diplomanın aslı veya tasdikli sureti ibraz edilecektir.

Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adeti başvuru formuna yapıştırılacak)

Adli sicil belgesi ( Cumhuriyet Başsavcılığından ) son 1 ( Bir ) içinde alınmış .

Askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olduğuna dair belge,

SINAV YERİ VE ZAMANI

Sınav Söğütlü Belediye Başkanlığı Belediye Hizmet Binasında Meclis salonunda 25.04.2011 Pazartesi günü saat : 10:00 da yapılacaktır.

SÖZLÜ SINAV KONULARI :

1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

2. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

4. Mahalli idareler ile ilgili Temel Mevzuat,

5. Genel Kültürden oluşacaktır.

SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME :

1. Sözlü Sınav mülakat şeklinde yapılacaktır. Sınav komisyonunca yapılacak olan sözlü sınavda değerlendirme; Komisyon başkanı ve üyelerin 100 üzerinden takdir edecekleri notların ortalaması alınacaktır.

2. Başarı notu; sözlü sınavdan alınan nottur. Sözlü sınav komisyonu, sınav sonuçlarını sözlü sınavda en yüksek not alandan başlayarak sıralandırmak suretiyle bir liste haline getirip imzalar. Sözlü sınavda başarılı olmak için100 üzerinde en az 70 puan almak gerekir.

3. Memuriyete girişe esas teşkil edecek sınav sonucu, adayların sözlü mülakat sınavından alınan notun ( Kurum sınavı başarı puanını ) %50 si ile KPSS puanının %50 si alınmak sureti ile belirlenir.

4. Sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar, komisyonca belirtilen sözlü sınav listesinde başarı sıralamasına göre Belediyemizin ilan tahtasından ilan edilir.

5. Sınav sonuçları kazanan adaylara ayrıca yazılı olarak tebliğ edilir. Bu tebligatta sözlü sınavı kazanmış olanların atanması için gerekli belgeler ve işlemler ile bunların Belediyeye teslimi için belirtilen süre belirtilir.

6. Sınav ilanında belirtilen kadro sayısının yarısı kadar yedek başarı listesi ilan edilir. Sınavı kazanan adaylardan süresi içinde başvurmayanların ve ataması yapılanlardan göreve başlamayanların yerine, birinci yedekten başlayarak yedek başarı listesindeki sıraya göre aday çağırılır.

7. Süresi içerisinde yapılmayan ve internet ortamında yapılan müracaatlar geçersizdir.

Yorumlar