Antalya Belek Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı

ANTALYA İLİ BELEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANACAK İTFAİYE ERİ ALIM İLANI

Belek Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabıj olarak istihdam edilmek üzere, 21.10.2006 tarih vc 26326 sayılı Resmi Gazetede y^Unan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15, 16 ve ] 7, maddeleri ile 11.04.2007 tauh ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfeiye Yönetmeliğinde Değişildik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde Başkanlığımızda münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, dcrccesi, âdeti, KPSS taban puanı ve türü belirtilen İtfaiye En kadrofcrına; Merkezi sınavdan (KPSS) komisyonca belirlenen aşağıdaki taban puanı alıp başkanlığımıza müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan bakmak üzeıe ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağırılacaktır.

Toplam: 6 (altı) Adet itfaiye Eri

Aranan Şartlar

1-Genel Şartlar

1 - Türk Vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten içlenen bir suçtau dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet şırlamış karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini saklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4- Erkek / Kadın olmak.

5- Erkek adaylar ipin askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan.

6- Eğitim durumu itibarîyle;

a) Lise, Meslek Lisesi veya dengi okul mezunu olmak,

b) Önlisans düzeyinde eğitim veren meslek yüksekokullarının Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama - Turizm ve Otel İşletmeciği Bölümlerinden Mezuıı Olmak, (Öğrenimlerini yurtdışında Tamamlayan adayların diplomalarının YÖK tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.)

c) Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Turizm işletmeciliği ve otelcilik, Fizik Öğretmenliği bölümünden mezun olmak, (öğrenimlerini yurtdışında tamamlayan adayların diplomalarının YÖK tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.)

7- Sağlık açısından kapalı mekân, dar olan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla îtfaiye teşkilatının çalışma şortlarına uygun olmak,

8- Tariılma ve ölçülme aç kamına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m. den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg dan fazla faik olmamak,

9- Sınavın yapılacağı 21.04.2011 tarihi itibariyle 30 yasını doldurmamış olmak. 21,04.1981 tarih veya daha sonraki tarihlerde doğmuş olanlar başvurabilecektir.)-

10- 18 yaşım tamamlamış olmak,

11- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkez} (ÖSYM) tavafından yapılan 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve yukarıda belirtilen puan türleri itibariyle 100 tam puan üzerinden lise mezunu adaylar için KPSSP94. puan türünde 60. on lisans mezunu adaylar için KPSSP93 puan türünde 65, lisans mezunu adaylar için KPSSP3 puan türünde en az 45 puan almış olmak.

12- Herhangi bir kanıu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak çalışmış veya çalışıyor olmamak,

13- Görevini devamlı yapmasına engel olacak bir engeli bulunmamak,

SÖZLÜ MÜLAKAT KONULARI

-Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

-Atatürk îlkeleri ve İnkılap Tarihi,

-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

-Mahalli İdareler île ilgili temel mevzuat,

-Mesleki bilgi ve becerilerine yönelik sorular ve uygulamalar,

-Genel kültür.

SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME

1-İtfaiye Eri giriş sınavı, dayanıklılık testi ve sözlü mülakat olarak iki aşamada yapılacaktır.

2-Sözlü sınavda değerlendirme, 100 tam puan üzerinden yapılır. Değerlendirme sonucunda, belirtilen puanın altına düşmemek kaydıyla en yüksek puandan başlamak üzere alnına yapılacak kadro sayısı kadar asil vc kadro sayısının yarısı kadar (yarımlar tama iblağ olunur) yedek aday sınavı kazanmış sayılır.

3-Kurum sınavı başarı puanı, dayanıklılık testi ve sözlü sınav sonucu esas alınarak belirlenir.

4-Memuriyete girişe esas teşkil edecek sözlü sınav sonucunda başarılı olabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

5-Sınav sonuçları, başarı sırasına göre kurumun internet sitesinde ilan edilir ve kazananlara yazılı olarak bildirilir.

6-Ataması yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılır.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvurular 18.04.2011 günü saat 08.30 da başlayıp 19.04.2011 günü saat 16.30 da sona ercccktir. Adaylar başvurularını, Belek Beldesi Çamlık Mah. Molla Fevzi Cad. No:10 Seıik/ANTALYA adresinde bulunan Belek Belediyesi Yazı işleri Müdürlüğüne şahsen yapacak olup posta ve e-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurusunu yapan adaylar kendileri için düzenlenen Sınav Giriş Kartlarım sınavın yapılucağıı gün saat 09:00 da aynı yerden teslim alacaklardır, !

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı sonradan tespit edilen başvurular idaremiz" değerlendirilmeye alınmayacak sınavı kazansalar dahi memuriyetleri daha sonra iptal edilecek, ve İlgililer hakkında Serik Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

BAŞVURU İÇÎN GEREKLİ BELGELER

1- T.C. Vatandaşlık Nolu Nüfus cüzdan fotokopisi,

2- Öğrenim durumunu gösterir belgenin noter onaylı sureti.

3- Son üç ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, (Bir adedi yapıştınlacaktır.)

4- KPSS sınav aomıç belgesinin noter onaylı sureti.

5- Erkek adaylar için askerlik İle ilişiğinin olmadığına dair belge. (Tecil ya da terhis belgesi)

6- Cumhuriyet başsavcılığından alınacak adli sicil belgesi (Son bir ay içinde alınmış)

7- Resmi sağlık kurumlarından «hmnış, adayın boy ve kilosunun yazılı olduğu tam teşekküllü sağlık raporu.

NOT: Başvuru esnasında adaylardan talep edilen yukarıdaki belgeler aday sınava çağrtlsm ya da çağrılmasın, sınavı kazansın ya da kazanmasın arşivtetıerek kurumumuzda saklanacaktır. Dolayısı ile adaylara hiçbir evrak geri verilmeyeceğinden adayların noter tasdikli evraklarla başvuru yapması yararlarına olacaktır,

SINAV YERİ VE SAATİ

Sözlü mülakat sınavı, 21.04.2011 günü Belek Belediye Başkanlığında saat 09:00 da başlayıp günü saat 12:00 da sona erecektir.

Dayanıklılık testi saat 13:30 da belediye hizmet binası önünde yapılacaktır.

(Adayların sınava gelirken spor ayakkabısı, eşofman, sınav giriş kartı ve Nüfus Cüzdanını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.)

Yorumlar