Yeşilay'ın Hedefleri

1. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
2. Kurs, seminer, televizyon, radyo konuşmaları, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek
3. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, döküman ve yayınları temin etmek, dökümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
4. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
5. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
6. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
7. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
8. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. Düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
9. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
10. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görüldüğü durumda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği lokal yurt ve dispanser gibi tesisleri kurmak,
11. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
12. Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslek kuruluşlarından maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak,
13. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
14. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
15. Alkol ve uyuşturucu müptelalarını hastahanelerde tedavisine ve çalışabilir hâle gelmelerini temine çalışmak, ailelerine yardımcı olmak, çocuklarının eğitim ve korumalarına çalışmak.
16. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,
17. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.
18. San’at ve kültür çalışmaları yapmak ve emsali teşebbüslerde bulunmak
19. Alkollü içki, uyuşturucu, sigara ve her türlü kötü alışkanlıkların zararlarına karşı mücadele yolunda gerekli her türlü tedbir ve kararların alınmasını temin için hükümet ve teşekküller nezdinde teşebbüslerde bulunmak,
20. Yurtlar ve dershaneler açmak
21. Radyo ve televizyon programları hazırlamak
22. VCD ve DVD hazırlamak
23. İnternet portalları oluşturmak
24. Yeşilay kulübü kurmak
25. Yeşilay ile ilgili kütüphane (gezici ve sabit) tesis etmek,
26. Mücadele alanları ile ilg
ili kitaplar, afişler, broşürler, etiketler, çıkartmalar, rozetler, dergiler, viriller basma,
27. Bilboardlar hazırlama
28. İlmi makaleler yayınlama
29. Belgeseller, televizyon programları, tanıtım filmleri hazırlama ve satın alma.
30. Açık oturumlar ve basın toplantıları düzenlemek,
31. Devlet yetkililerini, medyayı ve kamuoyunu aydınlatmak için Yeşilay Raporları hazırlamak,
32. Kötü alışkanlıklardan kurtarma için tedavi merkezleri kurmak
33. Yeşilay radyo ve televizyonu kurma,
34. Ajans faaliyetleri yapma
35. Yeşilay cemiyetinin basılmış kitaplarının yeniden basılması ve bu basılı eserlerin Cd haline getirilmesi
36. Yeşilay cemiyeti tarafından bugüne kadar yayınlanan raporların kitap haline getirlmesi
37. Yeşilay konuları ile ilgili yeni kitaplar hazırlanması ve neşri
38. Alkol, uyuşturucu, kumar, sokak çocukları, kapkaç ve diğer kötü alışkanlıklarla ilgili kliplerin hazırlanması,
39. Sokak çocukları ile ilgili toplama merkezi, yurt, okul, tedavi ve rehabilitasyon merkezlerine maddi yardım, kitap ve döküman yardımı ve konferans isteklerinin karşılanması
40. Emniyet teşkilatı tarafından bildirilen (sokak çocukları) ailelerine maddi destek.
41. Yeşilay Dergisinin sayfa adedinin ve baskı kalitesinin artırılarak, teknik ve ilmi seviyede en üstün bir seviyeye getirilmesi ve abone mevcudunun artırılması
42. Yeşilay cemiyetinin bugüne kadar hazırladığı ve hazırlayacağı afişleri Türkiye’nin bütün il, ilçe ve köylerine kadar ücretsiz dağıtmak
43. Aynı afişleri kışla ve diğer kurluşlara ücretsiz olarak dağıtmak
44. Okullarda ve diğer kurumlarda verilecek konferansların zaruri masraflarının kurumumuzca karşılanması,
45. Gazete ve televizyonlara reklâm verilmesi,
46. Yeşilay tarihçesinin yeniden bastırılması ve eksik olan tarihçenin hazırlanması,
47. Yeşilay ile ilgili eserlerin kütüphaneye alınması
48. Yeşilay’ın halkla ilişkilerinin geliştirilmesi,
49. Başta belediyeler olmak üzere resmi ve sivil toplum kuruluşlarından Yeşilay Dergisine abone ve reklâm, yazı ve döküman temini,
50. Gerektiğinde genel merkez ve şubelerde sokak çocukları, alkol ve uyuşturucu bağımlılıklarının tedavi ve rehabilitasyon merkezleri ve bu konuda kurulmuş vakıf ve derneklerle işbirliği ve yardımlaşma konularında kullanılmak üzere devamlı ya da geçici personel istihdamı,
51. 1974 den bu yana Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezinin hem yerleşim yeri hem de tek gelir kaynağı olan Yeşilay işhanı ile Yeşilay’ın mülkü olan bazı şube binalarının tamiri,
52. İstasyon, iskele, bekleme salonları, terminaller ve halkın toplu olarak bulunduğu diğer yerlere Yeşilay panolarının camlanarak asılması,
53. Ayrıca şehir panolarından istifade edilmesi
54. Tramvay, banliyö treni, otobüs ve vagonlara Yeşilay ile ilgili panoların asılması
55. Kirada olan şubelere çalışma bürosu satın alınmasında maddi destek sağlanması
56. Şubelerin Yeşilay faaliyetleri ile ilgili çalışmalarına maddi destek
57. Bilim adamı, sanatkâr ve gençler tarafından sevilen kişilerin Yeşilay konularında faaliyete katılmalarının temini ve gereken masrafların ödenmesi
58. İlgili makamlarla temasa geçilerek Yeşilay Cemiyetine Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu ve diğer kuruluşlar gibi devamlı bir fon temini
59. Yeşilayın amacı ile ilgili hastanelerle işbirliği
60. Yeşilay ve sokak çocukları ile ilgili konularda toplumu bilinçlendirecek hertürlü faaliyetlerin yapılması
61. Yeşilayın gayesi ile ilgili hertürlü faaliyetler
62. Gerektiğinde kamplar açmak
63. Burslar vermek
64. Sokak çocuklarından kimsesiz olanlarına koruyucu aile temin etmek (ilgili yasalara göre)
65. İhtiyaç sahibi koruyucu ailelere maddi yardım yapmak
66. Bütün faaliyetlerin Yeşilay Tüzüğü, Dernekler Kanunu ve yürürlükte olan yasalara göre icra etmek
67. Yeşilay’ın gayelerine hizmet edenlere plaket ve Onur Belgesi vermek Yeşilay Cemiyetinin teşekkür ve minnet duygularını arz etmek

Yorumlar